પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી
http://www.spnavsari.gujarat.gov.in

માર્ગદર્શન

7/1/2022 10:40:21 AM

માર્ગદર્શન

 
 
 

૧.

કાયદાની સમજ

૨.

સુપ્રીમ કોર્ટનો ચૂકાદો

૩.

મહિલા અત્‍યાચાર

૪.

મહિલાએ શું કરવું ?

પ.

હાઈવે અકસ્‍માત