પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી
http://www.spnavsari.gujarat.gov.in

આપત્તિ વેળાએ

6/4/2020 6:27:03 AM

આપત્તિ વેળાએ

 
 

આટલું તો જરૂર કરો

ભૂકંપ

વાવાઝોડું

પૂર

રોગચાળો

આગ

વીજળી

રાસાયણિક અને ઔદ્યોગિક

અકસ્માત