પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી
http://www.spnavsari.gujarat.gov.in

એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, બ્લડ બેન્ક સારવાર

7/1/2022 9:28:14 AM

નવસારી જીલ્‍લામાં આવેલ ૧૦૮, એમ્‍બ્‍યુલન્‍સ, ફાયર બ્રિગેડ, બ્લડ બેન્ક સારવારઃ

નવસારી ટાઉન ૧૦૮ મોબાઇલ સ્‍ટાફના નામ સરનામા તથા , ટેલીફોન નંબરની વિગત

અ.નં.

૧૦૮ મોબાઇલ

ટેલીફોન નંબર

ફોન નબર

૧૦૮ મોબાઇલ નવસારી

૦૨૬૩૭ - ૨૫૦૩૮૯

૯૭૨૭૭- ૬૧૭૨૩

૧૦૮  મોબાઇલ  જલાલપોર

૦૨૬૩૭ - ૨૫૦૩૮૯

૯૭૨૭૭- ૬૧૭૨૭

જલાલપોર પો.સ્‍ટે. વિસ્‍તારમાં આવેલ ૧૦૮ ની વિગત 

અ.નં.

કર્મચારીનું નામ

હોદ્દો

ટેલીફોન નંબર

શૈલેષકુમાર બીપીનભાઇ પટેલ

ઇએમપી ડોકટર

૯૭૨૭૭૬૧૭૨૭

ભાવેશકુમાર બી.પટેલ

ઇએમપી ડોકટર બીલીમોરા

૯૭૨૫૫૫૦૩૨૨

મુકેશ મકનભાઇ પટેલ

ડ્રાઈવર ચીખલી

૯૯૨૫૦૮૧૧૦૨

ભદ્રેશભાઇ મોહનભાઇ પટેલ

ડ્રાઈવર ચીખલી

૯૯૦૪૧૯૨૮૯૨

 

 ગણદેવી.  ૧૦૮ ના સ્ટાફના નામ સ૨નામા તથા ટેલીફોન/મોબાઈલ નંબ૨

 

                   
                   

 

અ.નં.

ડોકટ૨શ્રીનું નામ

સ૨નામું

મોબાઈલ નંબ૨

 

ડો મનિષ એમ. ૫ટેલ

વડસાગળ ૫ટેલ ફળિયા

૯૮૯૮૦૬૩૪૬૩

 

ડો ઉમેશ બી. ૫ટેલ

તલાવચોરા, રાજાફળિયા

૯૯૭૪૦૪૨૭૩૬

 

શ્રી મહેશભાઈ આહિ૨

મજીગામ

૯૯૨૪૦૦૧૨૩૩

 

શ્રી ગિરીશ એમ.૫ટેલ

તલાવચોરા ડેન્સા ફળિયા

૯૮૨૫૯૪૮૩૩૮

 

 બીલીમોરા પો.સ્‍ટે. વિસ્‍તારમાં આવેલ ૧૦૮ નાં સ્‍ટાફનાં નામ ,સરનામા, ટેલીફોન / મોબાઇલ નંબર

અ.નં.

 નામ

 સરનામુ

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર

શ્રી. નિલયભાઇ સોની 

ડીસ્‍ટ્રીક્ટ કો.ઓર્ડીનેટર ૧૦૮

૯૯૦૯૯૩૧૯૮૩

શ્રી. જીતેન્‍દ્ર શાહી

નવસારી જીલ્‍લા સુપરવાઇઝર

૯૭૨૭૭૬૧૭૭૬

કુમારી . જયશ્રી પટેલ

ઇ.એમ.ટી. , બીલીમોરા ૧૦૮

૯૯૨૫૮૩૯૮૬૮

શ્રી. ચેતન પટેલ

ઇ.એમ.ટી. , બીલીમોરા ૧૦૮

૯૯૨૫૮૯૭૧૧૭

શ્રી. વિજયભાઇ પટેલ

પાયલોટ , બીલીમોરા ૧૦૮ 

૯૯૨૫૧૦૩૧૦૮

શ્રી. પવન સોનકર

પાયલોટ , બીલીમોરા ૧૦૮ 

૯૯૧૩૩૯૮૧૦૮

૧૦૮ મોબાઇલ

બીલીમોરા

૯૭૨૭૭૬૧૭૯૯

               

 

 ચીખલી વિસ્‍તારના ૧૦૮ ના નામ સરનામ  મોબાઇલનો નંબર ૯૭૨૭૭ ૬૧૭૨૫ ચીખલી

અ.નં

નામ

સરનામુ

ફોન ન /મોબાઇલ નં.

ETT- પટેલ દિવ્‍યાની વલ્‍લભભાઇ

૨૯/ સહયોગ સોસાયટી ખુંધ તા.ચીખલી

૯૯૯૮૦૭૪૮૮૪

ETT- દિપકભાઇ એ.ચ. ગવળી

નહેર કોલોની વિશ્રામ ગુહની સામે ખુંધ તા. ચીખલી

૯૮૪૮૧૬૩૩૦૦

ડ્રાઇવર કમલેશભાઇ આર.વૈષ્‍ણવ

સાદકપો ગોલવાડ તા.ચીખલી

૯૪૨૬૩૭૨૮૫૧

ડ્રાઇવર મિતેસભાઇ રમણભાઇ પટેલ

ગાયત્રી કુપા સોસાયટી ખુંધ તા.ચીખલી.

૯૮૨૪૪૮૬૧૦૮

વાંસદા  વિસ્‍તારના ૧૦૮ મોબાઇલ  સ્‍ટાફના નામ સરનામ

અ.નં

નામ

સરનામુ

ફોન ન /મોબાઇલ નં.

EMP હરીશભાઇ ભોયા

-

૯૬૮૭૬૧૫૧૦૮

EMP વિણા આર. પટેલ

-

૯૯૭૯૧૮૬૮૧૦

EMP ચેતન ગાંવિત

-

૯૬૮૭૬૧૩૧૦૮

પાયલોટ જગદીશ બડ ગુજર 

-

૯૪૨૬૭૪૫૭૫૭       

નરેન્‍દ્ર પટેલ

-

૯૬૮૭૬૧૭૧૦૮

મહેન્‍દ્ર પટેલ

-

૯૬૮૭૬૨૬૧૦૮

                         
                         

એમ્બ્યુલન્સ

 • ઓનેસ્ટ ઓટો ગેરેજ એમ્બ્યુલન્સ નવસારી ૦ર૬૩૭-રપ૭૩૭૪
 • કે.જી.એમ્બ્યુલન્સ નવસારી ૦ર૬૩૭-રપ૬રરર
 • નવસારી પિપલ્સ બેન્ક એમ્બ્યુલન્સ ૦ર૬૩૭-રપ૭ર૦૯
 • એમ્બ્યુલન્સ સેવા બીલીમોરા ૦ર૬૩૪-ર૮પ૬૩૭
 • લાયન કલબ ગણદેવી ૦ર૬૩૪-ર૬ર૩૩૧
 • જયકિશન હોસ્પિટલ ગણદેવી ૦ર૬૩૪-ર૬ર૯૪૯
 • શ્રી યુવાશકિત મંડળ ચીખલી ૦ર૬૩૪-ર૪૬૧૮૬
 • ધન્વંતરિ હોસ્પિટલ એમ્બ્યુલન્સ સેવા ચીખલી ૦ર૬૩૪-ર૩ર૮૮૮
 • એમ્બ્યુલન્સ વાંસદા ૦ર૬૩૦-રરરર૧૪

ફાયર બ્રિગેડઃ

 • નવસારી ફાયર બ્રિગેડ ૦ર૬૩૭-રપ૦રપ૩
 • બીલીમોરા નગરપાલિકા ૦ર૬૩૪-ર૮પ૬૩૭
 • ગણદેવી ફાયર ૦ર૬૩૪-ર૬ર૩૩૯
 • વાંસદા ફાયર ૦ર૬૩૪-રરરર૧૮

બ્લડબેન્ક

  નવસારી ટાઉન બ્‍લડ બેંકના નામ સરનામા તથા , ટેલીફોન નંબરની વિગત

અ.નં.

બ્‍લડ બેંકનુ નામ

ટેલીફોન નંબર

ડોકટરનુ નામ

ફોન નબર

રેડક્રોસ સોસાયટી નવસારી સાંઢકુવા

૦૨૬૩૭૨૫૭૪૫૨

ડો.શ્રી કે.એમ.ગોહીલ   ડો.શ્રી વિજય મહાજન

૯૪૨૬૪૮૨૪૮૬

બીલીમોરા પો.સ્‍ટે.વિસ્‍તારમાં આવેલ બ્‍લડ બેંકનાં નામ ,સરનામા, ટેલીફોન / મોબાઇલ નંબ

અ.નં.

 નામ

 સરનામુ

ટેલીફોન /મોબાઇલ નંબર

NMP.બ્‍લડ બેંક

શ્રોફ કોમ્‍પલેક્ષ ગૌહર બાગ , બીલીમોરા

૦૨૬૩૪ - ૨૮૫૨૧૩

ચીખલી બ્‍લડ બેંકના નામ સરનામા, ટેલીફોન/મોબાઇલ નંબર

અ.નં

નામ

અધિકારીનું નામ

સરનામુ

ફોન ન

/મોબાઇલ

બ્‍લડ બેંક ચીખલી

દિવ્‍યેશભાઇ આઇ.પટેલ

ચીખલી જયદીપ સોપીંગ  સેન્‍ટરની બાજુમા

૦૨૬૩૪ ૨૩૪૩૧૧  ૦૨૬૩૪ ૨૩૦૮૮૧

૯૮૯૮૯૮૬૨૨૪