પોલીસ અધિક્ષક, નવસારી
http://www.spnavsari.gujarat.gov.in

તસવીરો

6/4/2020 7:09:30 AM
_ જિલ્લાની વિશેષ તસવીરોજિલ્‍લાની વિશેષ તસવીરો
_ ટુરિઝમ પોલીસટુરિઝમ પોલીસ
_ બ્લડ ડોનેટ કેમ્પબ્લડ ડોનેટ કેમ્પ
_ લો એજ્યુકેશનલો એજ્યુકેશન
_ પરેડપરેડ
_ પોલીસ બીલ્ડીંગપોલીસ બીલ્ડીંગ
_ રસોઇ શો મહિલા સશકિતકરણ
_ સુરક્ષા સેતુસુરક્ષા સેતુ
_ મહિલા જાગૃતિમહિલા જાગૃતિ
_ SPC Summer Camp SPC Photo