હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

(૬) વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ હોય તેવા દસ્‍તાવેજોના વર્ગોનું પત્રક (વિભાગના નિયત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્‍તાવેજો)

બુકસ

1.                   કેશ બુકઃ-

2.                   પહોચ બુક(કેશ બુક)

3.                   પબ્લીક લેન્‍ડ કન્‍વેયન્‍સ બુક

4.                   ૧૧૩-ઇ ની પાવતી રીસીપ્‍ટ બુક

5.                   વોચમેન ફંડ એકાઉન્‍ટ બુક

6.                   બેન્‍ડ ફંડ એકાઉનટ બુક

7.                   સ્‍પોર્ટ ફંડ એકાઉન્‍ડ બુક

8.                   પોલીસ વેલ્‍ફેર ફંડ એકાઉન્‍ટ બુક

9.                   બેન્‍ક પાસબુક અને ચેક બુક (પર્સનલ લેજર એકાઉન્‍ટ )

10.               પી.એમ.૧૮૨ પાવતી બુક લોકો પાસેથી લાયસન્‍સ અંગે મેળવવામાં આવતા નાંણા અંગે

11.               બોમ્‍બે પોલીસ કોન્‍વેયન્‍સ ૧૯૨૦ ની કલમ ૭ મુજબ પીએમ ૧૮૭ ની લાયસન્‍સ બુક

12.               રીએમ્‍બર્સેબલ ખર્ચની એકાઉન્‍ટ બુક

રજીસ્‍ટર

1.                   બીલ રજીસ્‍ટર

2.                   સબસીડીલરી રજીસ્‍ટર

3.                   પે રજીસ્‍ટર

4.                   કન્‍ટીજન્‍ટ રજીસ્‍ટર (નોન કોન્‍ટ્રેકટ)

5.                   કન્‍ટીજન્‍ટ રજીસ્‍ટર (કોન્‍ટ્રેકટ)

6.                   કેશમેમો

7.                   સરકારી કર્મચારીને આપવામાં આવેલ એડવાન્‍સનું રીકવરી રજીસ્‍ટર

8.                   પેન્‍શન કેસનું રજીસ્‍ટર

9.                   તહેવાર પેશગીનું રજીસ્‍ટર

10.               સર્વીસ ટપાલ ટીકીટનું હીસાબી રજીસ્‍ટર

11.               પ્રવાસ ભથ્થાનું બીલ રજીસ્‍ટર

12.               ટોકન રજીસ્‍ટર

13.               ઇનકમીંગ બીલનું રજીસ્‍ટર

14.               વેલ્‍ફર ફંડ અને સ્‍પોર્ટસ ફંડનું રજીસ્‍ટર

15.               એવાન્‍સ રજીસ્‍ટર

16.               એડવાન્‍સ રજીસ્‍ટરની વાંધા બુક

17.               એવેઇટ રજીસ્‍ટર (કર્લાક વાઇઝ)

18.               રીમાઇન્‍ડર રજીસ્‍ટર (કર્લાક વાઇઝ)

19.               લોક અપ કન્‍ટીજન્‍સી રજીસ્‍ટર

20.               મેસ ડીપોઝીટનુ રજીસ્‍ટર

ફાઇલ.

1.                   મીસેલીયન્‍સ રકમના ચલણ

2.                   કલોધીંગ રીકવરીના ચલણ

3.                   વોચમેન ફંડના ચલણ

4.                   પબ્‍લીક લેન્‍ડ કન્‍વેયન્‍સ એકાઉન્‍ટના ચલણ

5.                   પોસ.ઇ.ના પે એબસ્‍ટ્રેકટ (અગ્રેજી)

6.                   પો.સ.ઇ.ના પે બીલ (ગુજરાતી)

7.                   કોન્‍સ્‍ટેબ્‍યુલરી સ્‍ટાફના જનરલ પે એબસ્‍ટ્રેકટ (અગ્રેજી)

8.                   કલેરીકલ કર્માચરીના પે બીલ

9.                   કોન્‍સ્‍ટેબ્‍યુલરી સ્‍ટાફના પે બીલ (ગુજરાત)

10.               હંગામી કર્મચારીઓના પે એબસ્‍ટ્રેકટ (અગ્રેજી)

11.               હંગામી કર્મચારીઓના પે એબસ્‍ટ્રેકટ (ગુજરાત)

12.               ખાનગી પેઢી વિગેરેને ફાળવેલ પોલીસ કર્મચારીના પે એબસ્‍ટ્રેકટ (અંગ્રેજી)

13.               ખાનગી પેઢી વિગેરેને ફાળવેલ પોલીસ કર્મચારીના પે એબસ્‍ટ્રેકટ (ગુજરાતી)

14.               વોચ મેનના પે બીલ (ગુજરાતી)

15.               વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના પે બીલ

16.               પોલીસ ઇન્‍પેકટરના ટી.એ.બીલ

17.               મદદનીશ સરકારી વકીલના ટી.એ.બીલ

18.               પો.સ.ઇ.ના ટી.એ.બીલ

19.               હે.કો. અને પો.કો.ના ટીએ બીલ

20.               કલેરીકલ કર્મચારીઓના ટી.એ.બીલ

21.               વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓના ટી.એ.બીલ

22.               કોન્‍ટ્રેકટ કન્ટીજન્‍ટ બીલ

23.               નોન કોન્‍ટ્રેકટ કન્ટીજન્‍ટ બીલ

24.               જમા અને ઉધાર વાઉચર ફાઇલ (કેશ બુક વાઈઝ)

(૨) શીટ શાખાઃ-

રજીસ્‍ટર,સર્વીસ શીટ અને લીસ્‍ટ

1.                પોલીસ કર્મચારીના સર્વીસ શીટ

2.                પોલીસ કર્મચારીના હેન્‍ડ રજીસ્‍ટર

3.                ઓર્ડલી રૂમ રજીસ્‍ટર

4.                ડીપાર્ટમેન્‍ટલ પ્રોસીડીંગના રજીસ્‍ટર

5.                અવેઇટ રજીસ્‍ટર (કર્લાક વાઇઝ)

6.                રીમાન્‍ડર રજીસ્‍ટર(કર્લાક વાઇઝ)

7.                પોષ્‍ટ વાર રજીસ્‍ટર

ફાઇલ

1.                   રીકુટ રોલ ફાઇલ

2.                   ગેઝેટ ફાઇલ

પત્ર વ્‍યવહાર શાખા

બુકસ

1.                   સબ ઇન્‍સપેકટર અને ઓફીસીએટીંગ ઇન્‍સપેકટરની સર્વીસ બુક

2.                   મીનીસ્‍ટ્રીયલ સ્‍ટાફની સર્વીસ બુક

3.                   વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની સર્વીસ બુક

4.                   લોકલ ડીસ્‍પેચ બુક

4.

૧)રજીસ્‍ટર

1.                   સર્વીસ સ્‍ટેમ્‍પ એકાઉન્‍ટ

2.                   ડેડ સ્‍ટોક આર્ટીકલનું રજીસ્‍ટર

3.                   લાયબ્રેરી રજીસ્‍ટર

4.                   સ્‍ટેશનરી એકાઉન્‍ટનું રજીસ્‍ટર

5.                   ફોર્મ એકાઉન્‍ટનું રજીસ્‍ટર

6.                   મોટા કામોનું રજીસ્‍ટર

7.                   ઇનવર્ડ રજીસ્‍ટર/ડાયરી

8.                   આઉડવર્ડ રજીસ્‍ટર

9.                   બીલ્‍ડીંગ રજીસ્‍ટર

10.               કલીધીંગ અને અન્‍ય વસ્‍તુઓ માટેના કોન્‍ટ્રકટ આપવાનું ઓર્ડરનું રજીસ્ટર

11.               વીઝીટર રજીસ્‍ટર

12.               હાજરી પત્રક અને લેટ હાજરી પત્રક

13.               મેસેજ રેટ કોલ્‍સસનું રજીસ્‍ટર

14.               વિધાનસભા/રાજયસભા/લોકસભા પ્રશ્નનું રજીસ્‍ટર

15.               કેઝયુઅલ લીવ એકાઉન્‍ટ

16.               અવેઇટ રજીસ્‍ટર (કલાર્ક વાઇઝ)

17.               રીમાઇન્‍ડર રજીસ્‍ટર (કલાર્ક વાઇઝ)

18.               કંટ્રોલ રજીસ્‍ટર (ઉપલી સતા તરફથી આવેલ રેફન્‍સનું)

19.               નીકાલ બાકી હોય તેવા તુમારોની આંકડાકીય માહિતી દર્શાવતુ રજીસ્‍ટર

20.               તમામ કેટેગરીનું કાયમી અને ટેમ્‍પરેરી મંજુર સ્‍ટ્રેન્‍થનુ રજીસ્‍ટર જીલ્‍લા/યુનીટ વાઇઝ

21.               અરજી રજીસ્‍ટર

22.               સીકયુરીટી બોન્‍ડ રજીસ્‍ટર

23.               રેલ્‍વે ડયુટી પાસ એકાઉન્‍ટ

24.               કાર્ડ પાસ મુવમેન્‍ટ રજીસ્‍ટર

 

ફાઇલ

1.                   ડી.આઇ.જી.પીશ્રીની ઇન્‍સપેકશન નોટ

2.                   તમામ સરકારી કર્મચારીઓની અંગત ફાઇલ

 

રીડર શાખા.

1.                   ભારે ગુનાઓના ક્રાઇમ રજીસ્‍ટર

2.                   નાસાબીત સેશનસ કેસનું રજીસ્‍ટર

3.                   અનટચેબલીટી એકટ હેઠળ નોંધાયેલ કેશોનું રજીસ્‍ટર

4.                   આસી. અને ડેપ્‍યુટી એસ.પી. અને ઇન્‍પેકટરની અઠવાડીક ડાયરી

5.       અરજી રજીસ્‍ટર

 

(બી) વાયલેસ વિભાગની ઓફીસ

રજીસ્‍ટર

 

1.                   ચુકવણા માટે મંજુર કરાયેલ બીલનું રજીસ્‍ટર

2.                   વાયરલેસ લાયસન્‍સનું રજીસ્‍ટર

3.                   રાજયના પોલીસ વાયરલેસ સ્‍ટેશનનું રજીસ્‍ટર

4.                   વાયરલેસ સ્‍ટેશનને ઇસ્‍યુ કરાવેલ કેલેન્‍ડર કોડનું રજીસ્‍ટર

5.                   ફર્મસને આપેલ ઓર્ડરનું રજીસ્‍ટર

 

(સી) સબ ડીવીઝનલ ઓફીસ

બુકસ

1.                   ડે બુક

2.                   રેલ્‍વે મોટર અને સ્‍ટીમર વોરન્ટ બુકસ

3.                   લોકલ ડીસ્‍પેચ બુક

રજીસ્‍ટર

1.                   સર્વીસ ટપાલ ટીકીટનું એકાઉન્‍ટ

2.                   ઇન્‍વર્ડ અને આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

3.                   ડેડ સ્‍ટોક આર્ટીકલ્‍સીનું રજીસ્‍ટર

4.                   ખાનગી ઇન્‍વર્ડ અને આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

5.                   લાયબ્રેરી રજીસ્‍ટર

6.                   બીલ્‍ડીગનું રજીસ્‍ટર

7.                   વીઝીટર્સ રજીસ્‍ટર

8.                   મસ્‍ટર રોલ

9.                   ઓર્ડલી રૂમ રજીસ્‍ટર

10.               અરજી રજીસ્‍ટર

11.               સબ ડીવીઝનનું ક્રાઇમ રજીસ્‍ટર

12.               નાસાબીટ કેસોનું રજીસ્‍ટર

ડાયરી

1.                   સ્‍ટેશન અને વીકલી ડાયરી

2.                   સબ ડીવીઝનલ ઓફીસરની વિકલી ડાયરી

ફાઇલ

મેજીસ્‍ટેટશ્રી ધવારા છેલ્‍લા થયેલ હુકમોની સમરી ફાઇલ 

એમ.ટી.સેકશન

1.                   વાહન રજીસ્‍ટર

2.                   ટેકનીશ્‍યન રીક્રુટનું રજીસ્‍ટર

3.                   ટેકનીશ્‍યનનું હેન્‍ડ રજીસ્‍ટર

4.                   અપગ્રેડીંગ રીઝલ્‍ટનું રજીસ્‍ટર

(ઇ) ટ્રાફીકના ડીવાયએસપીની ઓફીસ

ટ્રાફીક શાખા

1.                   ઓર્ડલી રૂમ રજીસ્‍ટર

2.                   બીલ રજીસ્‍ટર

3.                   ડીપોઝીટ રીસીપ્‍ટ રજીસ્‍ટર

4.                   નોન કોગ્‍નીઝેબલ રજીસ્‍ટર

5.                   વાહનોની લોગબુક

6.                   ખાતાકીય પગલા માટે આર.ટી.ઓ.ને રીફર કરેલ કેસોનું રજીસ્‍ટર

(એફ) મદદનીશ સરકારી વકીલની ઓફીસ

બુક

૧ ડીસ્‍પેચ બુક

રજીસ્‍ટર

1.                   ઇન્‍વર્ડ રજીસ્‍ટર

2.                   આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

3.                   લાયબ્રેરી રજીસ્‍ટર

4.                   સર્વીસ ટપાલ ટીકીટનું એકાઉન્‍ટ રજીસ્‍ટર

5.                   ડેડ સ્‍ટોક રજીસ્‍ટર

6.       કોર્ટ કેસ રજીસ્‍ટર

(જી) ઇન્‍પેકટરની  ઓફીસ

બુક

 

1.                   સ્‍ટેશન ડાયરી

2.                   વીકલી ડાયરી

3.                   જનરલ અને વેલ્‍ફર ફંડની કેશ બુક

4.                   કેશ બુક પહોચ બુક

5.                   ૧૧૩ ઇ ની પાવતી બુક અને વેલ્‍ફર પહોચ બુક

6.                   રેલ્‍વે મોટર અને સ્‍ટીમરની વોરન્‍ટ બુક

7.                   સ્‍પોર્ટ ફંડ એકાઉન્‍ડ બુક

8.                   લોક ફરીયાદ બુક

9.                   વિજીટ બુક

10.               મુદામાલ રીસીપ્‍ટ બુક ભાગ ૧ અને ૩

11.               વીલેજ ક્રાઇમ નોટબુક ભાગ ૧ થી ૬

12.               ડયુટી પાસ બુક

13.               લોકલ ટપાલ બુક (મુદામ)

રજીસ્‍ટર

1.                   ઇન્‍વર્ડ અને આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

2.                   ખાનગી ઇન્‍વર્ડ આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

3.                   સર્વીસ ટપાલ ટીકીટ એકાઉન્‍ટ રજીસ્‍ટર

4.                   ડેડ સ્‍ટોક રજીસ્‍ટર

5.                   લાયબ્રેરી રજીસ્‍ટર

6.                   સ્‍ટેશનરી અને ફોર્મ રજીસ્‍ટર

7.                   બીલ્‍ડીગ રજીસ્‍ટ

8.                   કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્‍ટર

9.                   પોલીસ કર્મચારીનું હાજરી પત્રક

10.               બીલ રજીસ્‍ટર

11.               સસ્‍પેન્‍ડ પોલીસ ઓફીસર અને માણસોનું રજીસ્‍ટર

12.               સ્‍પલીમેન્‍ટરી પે બીલ રજીસ્‍ટર

13.               ડીમાન્‍ડ રજીસ્‍ટર

14.               પે વીથહેલ્‍ડ રજીસ્‍ટર

15.               કન્‍ટીજન્‍ટ બીલ રજીસ્‍ટર

16.               રીકવરી રજીસ્‍ટર

17.               રોટલ લાયસન્‍સ રજીસ્‍ટર

18.               હથીયાર લાયસન્‍સ રજીસ્‍ટર

19.               વિષ્‍ફોટક લાયસન્‍સ રજીસ્‍ટર

20.               સમન્‍સ વોરન્‍ટ અને નોટીસ રજીસ્‍ટર

21.               લોક અપ રજીસ્‍ટર

22.               ફીંગર પ્રીન્‍ટ સ્‍લીપ ભાગ ૧ થી ૩

23.               મુદામાલ રજીસ્‍ટર ભાગ ૧ થી ૩

24.               ક્રાઇમ રજીસ્‍ટર  ભાગ ૧ થી ૪

25.               જાણીતા ગુનેગારોનું રજીસ્‍ટર ભાગ ૧ અને ૩

26.               જનરલ સાબીત ગુના નોધણી રજીસ્‍ટર  ભાગ ૧ અને ૩

27.               નાસતા ફરતા આરોપીઓનુ રજીસ્‍ટર

28.               પબ્‍લીક નોન કોગ્‍નીઝેબલ કેસ રજીસ્‍ટર

29.               ઇઝડેક્ષ હીસ્‍ટ્રીશીટ અને પર્સનલ ફાઇલ ભાગ ૧ અને ૩

30.               ગુનો કરવાની આદત ધરાવતા ઇસમોનું રજીસ્‍ટર

31.               એ અને બી રોલ

32.               સી.પી.સી. ૧૦૭,૧૦૯,૧૧૦ ચે.કે.નું રજીસ્‍ટર

33.               બોપોએકટ ક.૧૨૪ રજીસ્‍ટર

34.               બોપોએકટ ક.૫૬ અને ૫૭ રજીસ્‍ટર (એકસટર્ની રજીસ્‍ટર )

35.               દારૂબંધી ક.૯૩ રજીસ્‍ટર

36.               બો.પો.એકટ એન.સી. રજીસ્‍ટર

37.               એમ.વી.એકટ કેસ રજીસ્‍ટર

38.               એમ.આર.સી. રજીસ્‍ટર

39.               અરજી રજીસ્‍ટર

40.               સરકારી યાદી બુક રજીસ્‍ટર

ફાઇલ

1.                   જમા અને ઉધાર વાઉચર ફાઇલ

2.                   કેશ મેમો ફાઇલ

3.                   હે.કો. અને પો.કો.ની ટી.એ રીપોર્ટ ફાઇલ

4.                   કન્‍ટીજન્‍ટ બીલ ફાઇલ

5.                   અરજી ફાઇલ

6.                   ચાર્જશીટ કાઉન્‍ટર સ્‍લીપ

7.                   ફાઇનલ રીપોર્ટ કાઉન્‍ટર સ્‍લીપ

8.                   મોનીગ રીપોર્ટ ફાઇલ

9.                   ઓર્ડલી રૂમ રજીસ્‍ટર અને ફાઇલ

10.               બંદોબસ્‍ત ઓર્ડર ફાઇલ

11.               જાહેરનામાની ફાઇલ

12.               આઇ.જી.પી. અને સરકારશ્રીના પરીપત્રોની ફાઇલ

13.               સીપી પોલીસ મેમોની ફાઇલ

(એચ) ટ્રાફીક ઇન્‍સપેકટરની ઓફીસ

1.                   પોલીસ નોન કોગ્‍નીઝેબલ રજીસ્‍ટર

2.                   ડીપોઝીટ રીસીપ્‍ટ બુક

(એચ) પોલીસ સેન્‍ટ્રલ મોટર ટ્રાન્‍સપોર્ટ વર્કશોપ

બુક

1.                   કેશ બુક

2.                   કેશ બુક રીસીપ્‍ટ બુક

3.                   કાયમી એડવાનસની કેશ બુક

4.                   ૧૧૩ ની પાવતીની રીસીપ્‍ટ બુક

5.                   પોલીસ વેલ્‍ફેર ફંડ ડે બુક

6.                   લોકલ ડીસ્‍ટેચ બુક

7.                   સર્વીસ બુક સર્વીસ શીટ અને સર્વીસ રોલ, (પો.ઇ. સહીત વર્કશોપના તમામ કર્મચારીના)

8.                   રેલ્‍વે અને મોટર વોરન્‍ટ બુક

રજીસ્‍ટર અને લીસ્‍ટ

1.                   બીલ્‍ડીગ રજીસ્‍ટ

2.                   સબસીડીયરી રજીસ્‍ટર

3.                   પે વીથહેલ્‍ડ રજીસ્‍ટર

4.                   નોન કોન્‍ટ્રકટ અને કોન્‍ટ્રેકટ કન્‍ટીજન્‍સી ખર્ચનું રજીસ્‍ટર

5.                   બજેટ રજીસ્‍ટર

6.                   સ્‍ટેશનરી રજીસ્‍ટર

7.                   કોર્મસ રજીસ્‍ટર

8.                   ડેડ સ્‍ટોક રજીસ્‍ટર

9.                   સર્વીસ ટપાલ ટીકીટનું રજીસ્‍ટર એ અને બી

10.               લાયબ્રેરી રજીસ્‍ટર

11.               હાજરી પત્રક

12.               ઇન્‍વર્ડ અને આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

13.               એલ.એ.કયુ રજીસ્‍ટર

14.               ખરીદી બીલી રજીસ્‍ટર

15.               ફેકટરી એકટ હેઠળની ઇન્‍સપેકશન બુક

16.               મોટર સાયકલ અને અલગ અલગ કંપનીના વાહનોના સ્‍ટેરપાર્ટનું રજીસ્‍ટર

17.               રજીસ્‍ટર

બેટરી અને ઇલેકટ્રીક ચીજવસ્‍તુઓ

કલર અને લાકડું

યુફોલ્‍સટરી ટાયર અને ટયુબ

લોખંડ અને હાર્ડવેર

પરચુરણ ચીજવસ્‍તુઓ

બી સ્‍ટોક ચીજવસ્‍તુઓ

રીપેરીંગ સાધનો

સાધનો

18.               રીપેરીંગ સાધનો, અન્‍ય સાધનો અને વાહનોનું રજીસ્‍ટર

19.               રીપેરીંગ ન થવા પાત્ર ભાગો

20.               સ્‍પેરપાર્ટસ અને પરચુરણ ચીજ વસ્‍તુઓના સ્‍ટોકનું રજીસ્ટર

21.               સ્‍ટોક એકાઉન્‍ટસ અને સન્‍ડરી ચીજવસ્‍તુઓ

22.               કમીટી કાર્યવાહી બુક

23.               જમા કરાવેલ ચીજ વસ્‍તુઓનુ રજીસ્ટર

24.               દરરોજના ઉપયોગની ચીજવસ્‍તુઓની લોન બુક

25.               વાઉચર ખરીદીબીલ અને વર્કશોપ બીલનું રજીસ્ટર

26.               આઉટવર્ડ ઇન્‍ડેન્‍ટ બુક

27.               ઇર્ન્‍ટનલ ઇન્‍ડેન્‍ટ બુક  

ફાઇલ

1.                   આઇ.જી. અને ડી.આઇ.જી.પીની ઇન્‍પેકશન નોટસ

2.                   ચલણ ફાઇલ

3.                   જમા અને ઉધાર વાઉચર ફાઇલ

4.                   વર્કશોપના કર્મચારીઓના કેડરવાઇઝ પે બીલની ફાઇલ

5.                   વર્કશોપના કર્મચારીઓના કેડરવાઇઝ ટી.એ. બીલની ફાઇલ

6.                   કન્‍ટીજન્‍ટ બીલ ફાઇલ

7.                   એબ્‍સ્‍ટ્રેકટ બીલ ફાઇલ

પો.સ.ઇ. (એમ.ટી.)

1.                   જોબ કાર્ડસ

2.                   જોબ રજીસ્‍ટર

3.                   બોલ બુક

4.                   વાહનોનુ હીસ્‍ટ્રીશીટ

5.                   સારસંભાળનું રોજનુ લોગ રજીસ્‍ટર

6.                   રીપેરીંગનુ હીસ્‍ટ્રીશીટ

એમ.ટી. ઓફીસ

1.                   રીપેરીંગ સાધનો અને અન્‍ય સાધનોનુ રજીસ્‍ટર

2.                   મોટર વાહનોનુ રજીસ્‍ટર

(જે) હેડ કવાર્ટરના ઇન્‍પેકટર/સબ ઇન્‍પેકટરની ઓફીસ

બુકસ

1.                   ડે બુક

2.                   કાયમી એડવાન્‍સ ડે બુક

3.                   હથિયારોના વર્ણન અને નંબર સહીતની ઇસ્‍યુ બુક

4.                   રેલ્‍વે મોટર અને સ્‍ટીમરની વોરંટ બુક

5.                   ઓન ડયુટી હે.કવા.છોડવા અંગે હે.કો. અને પો.કો. આપવામાં આવતા પાસની બુક

6.                   કલોધીગ ઓર્ટીકલ્‍સ કીટબુક અંગેની પહોચ બુક

7.                   સ્‍થાનિક ડીસ્‍પેચ બુક

8.                   સ્‍ટોરમાં રહેલ કાપડનુ એકાઉન્‍ટ (સામાન્‍ય ડે બુક ફોર્મ)

9.                   ખાતાકીય કરેલ કામગીરી રીસીપ્‍ટ બુક

10.               ૧૧૩ ઇ ની પાવતીની રીસીપ્‍ટ બુક

11.               મેન્‍યુસ્‍ક્રીપ્‍ટ રીસીપ્‍ટ બુક

12.               વીજીટ બુક

13.               ધોડાની રાશન બુક (સરકારી ધોડા ફાળવવામાં આવતા હોય ત્‍યા )

રજીસ્‍ટર લીસ્‍ટ

1.                   સ્‍ટોક એકાઉન્‍ટસ

ભાગ ૧ એ અને ૧ બી હથીયાર દારૂગોળો અને અન્‍ય

ભાગ ૨ એ અને ૨ બી કલોધીગ

ભાગ ૩ ડેડ સ્‍ટોક

2.                   મસ્‍કેટરી પ્રેકટીસનું રજીસ્‍ટર

3.                   ઇન્‍વર્ડ રજીસ્‍ટર

4.                   આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

5.                   સર્વીસ ટપાલ ટીકીટનું એકાઉન્‍ટ

6.                   સ્‍ટ્રેચનાઇન પાવડનું એકાઉન્‍ટ

7.                   કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્‍ટર

8.                   એમ્‍યુનેશન ડીપોજીટ રજીસ્‍ટર

9.                   નમુનાઓનુ રજીસ્‍ટર

10.               જીમ્‍નાસ્‍ટીક આર્ટીકલ્‍સનુ રજીસ્‍ટ

11.               બેન્‍ડ ઇન્‍ટુમેન્‍ટસનુ રજીસ્‍ટર

12.               ગાર્ડન આર્ટીકલ્‍સનું રજીસ્‍ટર

13.               ટ્રેનીંગ આર્ટીકલ્‍સનુ રજીસ્‍ટર

14.               પોલીસ પાસે જમા કરાવેલ હથીયારોનું રજીસ્‍ટર

15.               હથીયારના કોમ્‍પોનન્‍ટ ભાગોનું સબસીડીયરી રજીસ્‍ટર

16.               લાયબ્રેરી રજીસ્‍ટર

17.               આર્મરર્સના ટુલ્‍સની બુક

18.               પોલીસ કર્મચારીનું હાજરી પત્રક

19.               સીવીલ સર્જનનું મેમોરન્‍ડમ

20.               કીટ કમીટી રજીસ્‍ટર

21.               આર્ટીકલ્‍સ મેળવવા અંગેની કમીટી

22.               આર્ટીકલ્‍સ ઇસ્‍યુ કરવા માટેનું ઇસ્‍યુ રજીસ્‍ટર

23.               બીલ રજીસ્‍ટર (પોઅધિ.શ્રી તરફ મોકલેલ)

24.               પગાર વીથહેલ્‍ડ રજીસ્‍ટર

25.               રીકવરી દર્શાવતુ રજીસ્‍ટર

26.               બીલ્‍ડીગ રજીસ્‍ટર

27.               હથિયાર વિભાગમાં રીપેરીંગ માટે આવેલ હથીયારનું રજીસ્‍ટર

28.               ધોડાના રાશનનું સ્‍ટોક રજીસ્‍ટર (સરકારી ધોડા ફાળવેલ હોય ત્‍યા)

29.               સરકારી ધોડાનું હીસ્‍ટ્રીશીટ

30.               ડેડ સ્‍ટોક આર્ટીકલ્‍સ રજીસ્‍ટર

એમ.ટી.સેકશન (વધારાની વસ્તુઓ )

1.                   જોબ કાર્ડ રજીસ્‍ટર

2.                   ટાયરનું પર્ફોમનસ રજીસ્‍ટર

3.                   બેટરી ચાર્જીગ રજીસ્‍ટર

4.                   પેટ્રોલ રજીસ્‍ટર

5.                   બહારના ભાગનું જોબ રજીસ્‍ટર

6.                   બહારના પેટ્રોલ બીલનું વેરીફીકેશન રજીસ્‍ટર

7.                   પોલીસ વાહનોની અન્‍ય વિભાગને ફાળવણી અંગેનુ રજીસ્‍ટર

8.                   રોજીદા મેન્‍ટનન્‍સનું રજીસ્‍ટર અને રેકોર્ડ શીટ

9.                   વાહનોના મેન્‍ટનન્‍સનું રેકોર્ડ રજીસ્‍ટર

10.               ડ્રાયવરની ભુલના રીપોર્ટની બુક

11.               રીપેરીંગનું હીસ્‍ટ્રીશીટ

12.               લોગ બેકસ

13.               સ્‍પેરપાર્ટસના સ્‍ટોકની એકાઉન્‍ટ બુક

14.               સ્‍પેરપાર્ટસનુ રજીસ્‍ટર

15.               બી સ્‍ટોક રજીસ્‍ટર

16.               ડેડ સ્‍ટોક રજીસ્‍ટર

17.               કન્‍ઝુમેબલ આર્ટીકલ્‍સનું રજીસ્‍ટર

18.               ઓર્ડર બુક

19.               પ્રેટ્રોલ ઓઇલ લ્‍યુબ્રીકેન્‍ટસના સ્‍ટોકનું એકાઉન્‍ટ

20.               કલોધીંગનું કન્‍ડમ રજીસ્‍ટર

21.               નોકરી વહેચણીનું રજીસ્‍ટર

22.               ઇન્‍વર્ડ અને આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

23.               વાહન ધોવાનુ રજીસ્‍ટર

(કે) પોલીસ સ્‍ટેશન્સ

બુકસ

1.                   ડે બુક

2.                   ખાતાકીય કરેલ કામગીરીનું રજીસ્‍ટર

3.                   રેલ્‍વે મોટર અને સ્‍ટીમરની વોરંટ બુક

4.                   પોલીસ સાથે જોડાયેલ મીલ્‍કતની રીસીપ્‍ટ

5.                   હે.કો. અને પો.કો. ને ઓન ડયુટી છોડવાના ઇસ્‍યુ કરેલ પાસનું રજીસ્‍ટર

6.                   સ્‍થાનીક રવાનગી બુક

7.                   મુદામાલ ડીસ્‍પેચ બુક

8.                   મ્‍યુઝીક પાસ બુક

9.                   ડે બુક રીસીપ્‍ટ બુક

10.               ૧૧૩ ઇ ની પાવતીની રીસીપ્‍ટ બુક

રજીસ્‍ટર અને લીસ્‍ટ

1.                   ઇન્‍વર્ડ રજીસ્‍ટર

2.                   આઉટવર્ડ રજીસ્‍ટર

3.                   સ્‍ટોક એકાઉન્ટ 

ભાગ ૧ હથીયાર દારૂગોળો અને એકાઉર્ટમેનટસ

ભાગ ૨ કલોધીગ

ભાગ ૩ ડેડ સ્‍ટોક

4.                   દંડ ની વસુલાતના વોરન્‍ટનુ રજીસ્‍ટર

5.                   સર્વીસ ટપાલ ટીકીટનું એકાઉન્‍ટ

6.                   પોલીસ હસ્‍તકની મીલ્‍કતનું રજીસ્‍ટર (મુદામાલ રજીસ્‍ટર )

7.                   પો.સ્‍ટે. હલમાં ધરપકડ કરેલ ઇસમોનુ રજીસ્‍ટર

8.                   સર્વીસ અથવા એકસકયુશન માટે મળેલ સમન્‍સ / વોરંન્‍ટ નું રજીસ્‍ટર

9.                   હથીયાર લાયસન્‍સનું રજીસ્‍ટર

10.               સ્‍ટ્રચનાઇન પાવડરનું એકાઉન્‍ટ

11.               પોલીસ પાસે જમા કરાવેલ હથીયારોનું રજીસ્‍ટર

12.               લોક અપ રજીસ્‍ટર

13.               કીટ ડીપોઝીટ રજીસ્‍ટર

14.               એમ્‍યુનેશન ડીપોઝીટ રજીસ્‍ટર

15.               લાયબેરી રજીસ્‍ટર

16.               પોલીસ કર્મચારીનું હાજરી પત્રક

17.               સીવીલ સર્જનને આપેલ મેમોરન્‍ડમ 

18.               ઇમરજન્‍ટ પોલીસ રીકવીઝેશનનુ રજીસ્‍ટર

19.               ડયુટી પાસ બુક

20.               ક્રાઇમ રજીસ્‍ટર

21.               નોન કોગ્‍નીઝેબલ રજીસ્‍ટર

22.               ચે.કે. રજીસ્‍ટર

23.               ગુમ થયેલ વ્‍યકિતઓનુ રજીસ્‍ટર

24.               જાણીતા ગુનેગારોનુ રજીસ્‍ટર

25.               જનરલ કન્‍વીકશન રજીસ્‍ટર

26.               હીસ્‍ટ્રીશીટર અને પર્સનલ ફાઇલ ઇન્‍ડેક્ષ (ભાગ ૧ અને ૨ )

27.               નાસતા ફરતાનુ રજીસ્‍ટર

28.               મોટર એકસીડેન્‍ટ રજીસ્‍ટર

29.               વીઝીટર રજીસ્‍ટર

30.               હીસ્‍ટ્રીશીટ

31.               વીલેજ ક્રાઇમ નોટબુક (ભાગ ૧ થી ૬)

32.               એ રોલ

33.               બી રોલ

34.               <