હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યાગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

સાફલ્યા ગાથા  તા. ૨-૦૫-૨૦૧૪ થી ૦૮-૦૬-૨૦૧૪

મુદા નંબર ()

·     જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી હોય.

·      વર્ષ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૪ના આજદિન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્‍યક્તિઓ શોધવા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇવનું આયોજન કરી સગા સબંધીનો સંપર્ક કરી શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

·      ગુમ થયેલ બાળકોને શોધવા વેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php  ઉપર ગુમ થયેલાની એન્ટ્રી ડે ટુ ડે કરવામાં આવે છે તેમજ મળી આવતા બાળકોની રીકવરીની એન્‍ટ્રી પણ કરવામાં આવે છે.

·       અત્રેના જીલ્‍લાના બાકી રહેલ તમામ મીસીંગ ચાઇલ્‍ડ અંગેની માહિતી વેબસાઇટ પર અવનવુમાં મુકવામાં આવેલ છે.

·      પી.સી.આર. વાન ચીખલી, બીલીમોરા, નવાસરી ટાઉન વિસ્‍તાર, નવસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્‍તારમાં તાલીમ બધ્‍ધ્‍ ડ્રાયવરો તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરવાથી હેલ્‍પ મળી રહે.મુદા નંબર ()

·      શાળા/કોલેજમાં ચર્ચા/ડીબેટ, અવેરનેશ પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવ્યા હોય.

·    શાળા કોલેજોમાં ટ્રાફીક અવેરનશ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવે છે.

·      મહીલા અત્યાચાર રોકવા અંગે વિવિધ શાળા કોલેજોમાં સ્‍ત્રી અત્‍યાચાર અને માનવ વેપાર અંગેના અવેરનેસ કાર્યક્રમો કાયદાની કલમો, પ્રોજેકટર માફરતે પ્રેઝન્‍ટેશન ધ્‍વારા સમજ આપવામાં આવે છે.

·      સુરક્ષા સેતુ અ:તર્ગત સ્ત્રી-સુરક્ષા અને સ્રી-સશક્તિકરણ સેમિનાર યોજવામાં આવે છે

·      શાળા-કોલેજમાં સેલ્ફ ડીફેન્‍સ પ્રોજેકટર મારફતે અવેરનસ કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે.

·         ટાટા સ્‍કુલ પર વિન્‍ટર રમોત્‍સવનુ આયોજન કરવામાં આવેલ તેમા વોલીબોલ, રસાખેંચ, દોડ, વિગેરે. 

 

મુદા નંબર ()

·      ટ્રાફીક અંગેના કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.

·     શાળા કોલેજોમાં અવેરનસ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવેલ છે.

·      પોલીસના માણસો અને પબલીક વચ્‍ચે ક્રિકેટ મેચ તેમજ કબડીની રમતોનુ આયોજન કરવામાં આવેલ.

·      ટ્રાફીક જનજાગૃતિ અંગે ડોકયુમેન્‍ટરી ફિલ્‍મ બનાવી ટ્રાફીકના નિયમો સાથેની જાહેર જગ્‍યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં  અવેરનશ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવેલ.

·     વારંવાર રોડ ઉપર ટ્રાફીક ડ્રાઇવ રાખી ટ્રાફીક અવરેનસ અંગેની સમજ આપવામાં આવે છે.

મુદા નંબર ()

·     ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ વિશિષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાં આવેલ છે ? 

·     નેશનલ હાઇવે નંબર ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ દરમ્‍યાન સેકટરવાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ રાખેલ રાખવામાં આવે છે.  હોટલો, ઢાબા, તેમજ વાહનોનું  ચેકીંગ સઘન બનાવવામાં આવેલ છે.

·     વારંવાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અવાવરુ જગ્યા, રેલવે સ્ટેશન, હોટલ ધાબા, વાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબંધી રાખવામાં આવેલ છે.   

·     ક્રાઇમ ઇન્‍સ્‍વેસ્‍ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેમિનાર યોજી ગુનાઓ અટકાવવા તેમજ ઇન્‍સ્‍વેસ્‍ટીંગમાં અવેરનસ આવે તે સારુ સેમિનારો યોજમાં આવે છે. ક્ષમતા વિકાસનું દરેક પોલીસ સ્‍ટેશન લેવલે આયોજન કરવામાં આવે છે.

·      દરિયાઇ સુરક્ષા માટે મરીન પોલીસ સ્‍ટેશન કાર્યરત કરી પેટ્રોલીંગ કરવામાં આવે છે. 

મુદા નંબર ()

·    અન્ય લોકહિતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો ..

·    સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કેમ્‍પનુ આયોજન કરવામાં આવે છે.

·    સુરક્ષા સેતુ અંતર્ગત નવસારી ખાતે શિક્ષણ અધિકારી સાથે પરામર્શકરી શિક્ષકો તેમજ સ્‍ટુડન્‍ટ પોલીસ કેડેટોની રચના કરીક સ્‍ટુડન્‍ટ પોલીસ કેડેટને પોલીસ ડ્રેસ, એસ.પી.સી. લોગો સાથે ડ્રીલ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર ધ્‍વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

    લોક દરબારમાં સુરક્ષા સેતુ અ;તર્ગત જનરક્ષક સ્‍કીમની સમજ આપવામાં આવે છે. અને મહોલ્‍લા, સોસાયટી વિસ્‍તારના વધુમાં વધુ યુવાનો ભાગ લે તે રીતે સમજ કરવામાં આવે છે.

 

 


 

 

દેશી દારૂ માટે ૧૫૦૦૦/- તથા વિદેશી દારૂ માટે ૨૫૦૦૦/- થી ઉ૫૨ના પ્રોહી-જુગા૨ના ર૫,૦૦૦/- કે તેથી વધુના કેસોની વિગત નવસારી જીલ્લો

 

નવસારી જીલ્‍લો

 

અ નં

 પો સ્‍ટે તથા ગુ ર નંબર

બનાવનુ સ્‍થળ

બનાવની તારીખ

ગુનો દાખલ તારીખ

બનાવની ટુંક વિગત

ફરીયાદી તથા તહોમતદારના નામ સરનામા તથા તપાસ કરનાર અધિP

વાંસદા પોલીસ સ્ટેશન  III-ગુ.ર.નં. ૨૨૧/ર૦૧૪ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬(૧)B,૬૫AE,૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ

મોજે- નવતાડ ગામના પાટીયા પાસે, વાંસદાથી વઘઇ જતાં રોડ ઉપર તા.વાંસદા

૪/૬/૧૪ ક.૪/૦૦ 

૪/૬/૧૪ ક.૫/૧૫

એવી રીતે છે, કે ઉપર બતાવેલ તા.ટા. તથા જગ્યાએ આ કામના ત્‍હો.મજુકરોએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબજાની ટ્રક નં.MH-18-AA-6100   માં પાસ પરમીટ વગર પરપ્રાન્‍ત બનાવટનો ઇગ્‍લીશ દારૂનો જથ્‍થો કુલ (૧) ૧૦૦૨ પુંઠાના બોક્ષમાં વ્હીસ્કી , વોડકા, તથા ટીન બીયરની નાની મોટી બાટલી નંગ ૧૯,૯૪૪ કુલ કિં.રૂ.૬૧,૭૫,૨૦૦/- (૨) રોકડા રૂ.૩૦૦૦/-(૩) તાડપત્રી રૂ.૧૦૦૦/- (૪) નોકીયા મોબાઇલ ફોન કિ.રૂ.૫૦૦/-(૫) ટ્રક નં.MH-18-AA-6100 કિં.રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/- કુલ  કિં.રૂ. ૮૧,૭૯,૭૦૦/-  ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :- HC મહેશભાઇ કીકુભાઇ બ.નં. ૧૧૩૩  LCB નવસારી

 આરોપી :- (૧) મોહનસીંગ મંગલસીંગ રાજપુત રહે.જહાંગીરપુરી, ડી.ડી.એ.એચ ફ્લેટ,દિલ્હીહ (૨) વોન્ટેાડ બીટુ રહે. હરીયાણા જેનું પુરૂનામ સરનામુ મળેલ નથી (૩) વોન્ટેીડ રાકેશ જાનુ પુરૂ નામ સરનામુ જણાયેલ નથી (૪) વોન્ટેઇડ- ઇનોવા કાર નં.GJ-7-9732 નો ચાલક નામઠામ જણાયેલ નથી. 

 તપાસ કરનાર અધિ. :-ઇન્‍ચાર્જ પો.ઇન્‍સ શ્રી એન.પી.ગોહિલ LCB નવસારી

નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન   III ગુ.ર.નં- ૫ર૦/૦૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ.૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ

મોજે- ખડસુપા બોર્ડિગ ઓવરબ્રીજ ને.હા.નં.૮ ઉપર તા.જી.નવસારી

૪/૬/૧૪ ક.૧૧/૩૦ 

૪/૬/૧૪ ક.૧૫/૪૫

એવી રીતે છે, કે ઉપર બતાવેલ તા.ટા. તથા જગ્યાએ આ કામના ત્‍હો.મજુકરોએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબજાની સ્‍કોર્પિયો ગાડી નંબર GJ-5-CG-3674  માં પાસ પરમીટ વગર પરપ્રાન્‍ત બનાવટનો ઇગ્‍લીશ દારૂનો જથ્‍થો કુલ બોટલ નંગ ૩૬૭૦ જેની કિમંત રુ.૩,૪૫,૪૫૦ તથા ગાડીની કિમંત રુ.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્‍લે રુ. ૬,૪૫,૪૫૦/- નો મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :- હે.કો. પ્રવિણસિંહ પી.રાજપુત નોકરી CI-સેલ ગાંધીનગર

 આરોપી :- (૧) યોગેશ કાલીદાસ પટેલ રહે- વાપી બોરી ફળીયા ધર નં.૩ર૫ વાપી. (ર) રવિન્‍દ્ર ઉર્ફ રાજેશ કિકું પટેલ મોટી દમણ (૩) વોન્‍ટેડ દુષ્‍યત બાબુ રહે- દમણ

 તપાસ કરનાર અધિ. :-શ્રી વી.કે.ગઢવી ઇન્‍ચાર્જ પોસઇ નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે.

               

 

નવસારી રૂરલ પોલીસ સ્ટેશન   III ગુ.ર.નં- ૫૧૯/૦૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ.૧૧૬(૨),૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ

મોજે- ઉનગામની સીમમાં જલધારા પેટ્રોલ પંપની સામે  ને.હા.નંબર-૮ મુબંઇ તરફ  જતા ટેક ઉપર
તા-જી.નવસારી

ર/૬/૧૪ ક.ર૩/૩૦ 

૩/૬/૧૪ ક.૦૦/ર૫

એવી રીતે છે, કે ઉપર બતાવેલ તા.ટા. તથા જગ્યાએ આ કામના ત્‍હો.મજુકરોએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબજાની સ્‍કોર્પિયો ગાડી નંબર GJ-08-T-4090  માં પાસ પરમીટ વગર પરપ્રાન્‍ત બનાવટનો ઇગ્‍લીશ દારૂનો જથ્‍થો કુલ બોટલ નંગ ર૩૫ર જેની કિમંત રુ.ર,૦૧,૬૦૦ તથા ગાડીની કિમંત રુ.૪,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્‍લે રુ. ૬,૦૧,૬૦૦/- નો મુદામાલ પોલીસની નાકાબંઘી જોઇ મુકી નાસી જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :- શ્રી કે.સી.પટેલ સે.પોસઇ નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે.

 આરોપી :- વોન્‍ટે ત્‍હો. સ્‍કોર્પિયો ગાડી નંબર GJ-08-T-4090 નો ચાલક તથા બીજા એક ત્‍હો. જેઓના નામઠામની ખબર નથી.                  

 તપાસ કરનાર અધિ. :-શ્રી વી.કે.ગઢવી ઇન્‍ચાર્જ પોસઇ નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે.


 

અ નં

 પો સ્‍ટે તથા ગુ ર

નંબર

બનાવનુ સ્‍થળ

બનાવની તારીખ

ગુનો દાખલ તારીખ

બનાવની ટુંક વિગત

ફરીયાદી તથા તહોમતદારના નામ સરનામા તથા તપાસ કરનાર અધિP

વાંસદા પો.સ્‍ટે.             III-ગુ.ર.નં.૨૦૯/ર૦૧૪ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬(૧)B,૬૫AE,

૧૧૬(ખ), ૮૧ મુજબ

મોજે- રૂપવેલ ગામે મુહવડી ફળીયા, રૂપવેલ, સરકારી આવાસ નં.૪૦૩,તા.વાંસદા, જી.નવસારી 

ર૭/૫/૧૪ ક.ર૦/૩૦ 

ર૭/૫/૧૪ ક.રર/૩૦

એવી રીતે છે કે, ઉપર બતાવેલ તા.ટા. તથા જગ્યાએ આ કામના વોન્‍ટેડ ત્‍હો.મજકુરોએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબજામાં વગર પાસ પરમીટે વિવિધ બ્રાન્‍ડની ઇગ્‍લીશ દારૂ તથા બીયરની બાટલી નંગ-૨૬૩૮ કિં.રૂ.૧,૮૧,૨૨૫/- નો મુદામાલ વગર પાસ પરમીટે રાખી પોલીસની રેઇડ જોઇ નાસી જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :- ASI લક્ષ્‍મણસિંહ અંદરસિંહ બ.નં.૧૦૮૬ આર.આર.સેલ સુરત વિભાગ સુરત

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 10-06-2014