હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

સાફલ્યા ગાથા  તા. ૦૯-૦૬-૨૦૧૪ થી ૧૫-૦૬-૨૦૧૪

મુદા નંબર ()

·     જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી હોય.

·      વર્ષ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૪ના આજદિન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્‍યક્તિઓ શોધવા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇવનું આયોજન કરી સગા સબંધીનો સંપર્ક કરી શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

·      ગુમ થયેલ બાળકોને શોધવા વેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php  ઉપર ગુમ થયેલાની એન્ટ્રી ડે ટુ ડે કરવામાં આવે છે તેમજ મળી આવતા બાળકોની રીકવરીની એન્‍ટ્રી પણ કરવામાં આવે છે.

·       અત્રેના જીલ્‍લાના બાકી રહેલ તમામ મીસીંગ ચાઇલ્‍ડ અંગેની માહિતી વેબસાઇટ પર અવનવુમાં મુકવામાં આવેલ છે.

·      પી.સી.આર. વાન ચીખલી, બીલીમોરા, નવાસરી ટાઉન વિસ્‍તાર, નવસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્‍તારમાં તાલીમ બધ્‍ધ્‍ ડ્રાયવરો તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરવાથી હેલ્‍પ મળી રહે.

 મુદા નંબર ()

·      શાળા/કોલેજમાં ચર્ચા/ડીબેટ, અવેરનેશ પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવ્યા હોય.

·    શાળા કોલેજોમાં ટ્રાફીક અવેરનશ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવે છે.

·      મહીલા અત્યાચાર રોકવા અંગે વિવિધ શાળા કોલેજોમાં સ્‍ત્રી અત્‍યાચાર અને માનવ વેપાર અંગેના અવેરનેસ કાર્યક્રમો કાયદાની કલમો, પ્રોજેકટર માફરતે પ્રેઝન્‍ટેશન ધ્‍વારા સમજ આપવામાં આવે છે.

·      સુરક્ષા સેતુ અ:તર્ગત સ્ત્રી-સુરક્ષા અને સ્રી-સશક્તિકરણ સેમિનાર યોજવામાં આવે છે

·      શાળા-કોલેજમાં સેલ્ફ ડીફેન્‍સ પ્રોજેકટર મારફતે અવેરનસ કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે.

·         ટાટા સ્‍કુલ પર વિન્‍ટર રમોત્‍સવનુ આયોજન કરવામાં આવેલ તેમા વોલીબોલ, રસાખેંચ, દોડ, વિગેરે. 

 

 

મુદા નંબર ()

·      ટ્રાફીક અંગેના કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.

·     શાળા કોલેજોમાં અવેરનસ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવેલ છે.

·     પોલીસના માણસો અને પબલીક વચ્‍ચે ક્રિકેટ મેચ તેમજ કબડીની રમતોનુ આયોજન કરવામાં આવેલ.

·      ટ્રાફીક જનજાગૃતિ અંગે ડોકયુમેન્‍ટરી ફિલ્‍મ બનાવી ટ્રાફીકના નિયમો સાથેની જાહેર જગ્‍યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં  અવેરનશ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવેલ.

·     વારંવાર રોડ ઉપર ટ્રાફીક ડ્રાઇવ રાખી ટ્રાફીક અવરેનસ અંગેની સમજ આપવામાં આવે છે.

 

મુદા નંબર ()

·     ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ વિશિષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાં આવેલ છે ? 

·     નેશનલ હાઇવે નંબર ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ દરમ્‍યાન સેકટરવાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ રાખેલ રાખવામાં આવે છે.  હોટલો, ઢાબા, તેમજ વાહનોનું  ચેકીંગ સઘન બનાવવામાં આવેલ છે.

·     વારંવાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અવાવરુ જગ્યા, રેલવે સ્ટેશન, હોટલ ધાબા, વાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબંધી રાખવામાં આવેલ છે.   

·     ક્રાઇમ ઇન્‍સ્‍વેસ્‍ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેમિનાર યોજી ગુનાઓ અટકાવવા તેમજ ઇન્‍સ્‍વેસ્‍ટીંગમાં અવેરનસ આવે તે સારુ સેમિનારો યોજમાં આવે છે. ક્ષમતા વિકાસનું દરેક પોલીસ સ્‍ટેશન લેવલે આયોજન કરવામાં આવે છે.

·      દરિયાઇ સુરક્ષા માટે ધોલાઇ બંદર ખાતે તા. ૧૩-૦૬-૨૦૧૪ના રોજ તમામ માછીમારોને ભેગા કરી અવેરનશ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ.   

 

મુદા નંબર ()

·    અન્ય લોકહિતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો ..

·    સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કેમ્‍પનુ આયોજન કરવામાં આવે છે.

·    સુરક્ષા સેતુ અંતર્ગત નવસારી ખાતે શિક્ષણ અધિકારી સાથે પરામર્શકરી શિક્ષકો તેમજ સ્‍ટુડન્‍ટ પોલીસ કેડેટોની રચના કરીક સ્‍ટુડન્‍ટ પોલીસ કેડેટને પોલીસ ડ્રેસ, એસ.પી.સી. લોગો સાથે ડ્રીલ ઇન્‍સ્‍ટ્રકટર ધ્‍વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

    લોક દરબારમાં સુરક્ષા સેતુ અતર્ગત જનરક્ષક સ્‍કીમની સમજ આપવામાં આવે છે. અને મહોલ્‍લા, સોસાયટી વિસ્‍તારના વધુમાં વધુ યુવાનો ભાગ લે તે રીતે સમજ કરવામાં આવે છે.

 

 

દેશી દારૂ માટે ૧૫૦૦૦/- તથા વિદેશી દારૂ માટે ૨૫૦૦૦/- થી ઉ૫૨ના પ્રોહી-જુગા૨ના ર૫,૦૦૦/- કે તેથી વધુના કેસોની વિગત નવસારી જીલ્લો

 

 

નવસારી જીલ્‍લો

 

 

અ નં

 પો સ્‍ટે તથા ગુ ર નંબર

બનાવનુ સ્‍થળ

બનાવની તારીખ

ગુનો દાખલ તારીખ

બનાવની ટુંક વિગત

ફરીયાદી તથા તહોમતદારના નામ સરનામા તથા તપાસ કરનાર અધિP

 

ગણદેવી પોલીસ સ્ટેશન   III ગુ.ર.નં- ૩૮૦/૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ.૧૧૬(૨) મુજબ

મોજે- એંધલ માહયાવંશી મહોલ્લો ત્‍હો.ના મકાનમાં તા.ગણદેવી જી.નવસારી

૮/૬/૧૪ ક.૬/૧૫ 

૮/૬/૧૪ ક.૭/૦૦

 એવી રીતે છે કે,  ઉપર બતાવેલ તા.ટા.તથા જગ્યાએ આ કામના ત્‍હો.મજકુરે  પોતાના કબજા ભોગવટાના મકાનમાં પાસ પરમીટ વગર પરપ્રાત બનાવટની હેવર્ડ ૫૦૦૦ સુપર સ્ટ્રોંગ બીયરની  બાટલીઓ નંગ-૨૪૬ જેની કિંમત રૂ.૨૬,૪૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ મુકી પોલીસ પંચોના માણસોને જોઈ નાસી જઇ  ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત

 ફરીયાદી :- પો.કો સુરેશભાઇ શાહરભાઇ બ.નં ૧૩૪૬ નોકરી ગણદેવી પો.સ્‍ટે.

 

 આરોપી :- વોંન્ટેડ ત્‍હો.. અમીત કનુભાઇ પટેલ  રહે- એંધલ માહયાવંશી મહોલ્લો તા.ગણદેવી જી.નવસારી

 

 તપાસ કરનાર અધિ. :-શ્રી બી.પી.રજયા  પો.સ.ઇ. ગણદેવી પો.સ્ટે.

 

ગણદેવી પોલીસ સ્ટેશન   III ગુ.ર.નં- ૩૮૧/૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ.૧૧૬(૨) મુજબ

મોજે- એંધલ સ્‍ટેશન હોટલ પાસે ને.હા.નં.૮ ઉપર તા.ગણદેવી

૯/૬/૧૪ ક.૧૭/૦૦ 

૯/૬/૧૪ ક.૧૮/૩૦

 એવી રીતે છે કે,  ઉપર બતાવેલ તા.ટા.તથા જગ્યાએ આ કામના ત્‍હો. મજકૂરે  પોતાના કબજા ની હુડાંઇ સેન્ટ્રો કારમાં ઇંગલીશ દારૂ તથા બીયરની બાટલીઓ નંગ-૧૭૪ જેની કિંમત રૂ.૫૯,૮૦૦/- નો પ્રોહી મુદ્દામાલ તથા કારની કીમત રૂપીયા ૧,૫૦,૦૦૦ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત

 ફરીયાદી :- પો.કો રાજેન્દ્રભાઇ લીલાભાઇ બ.નં ૧૩૬૪ નોકરી ગણદેવી પો.સ્‍ટે.

 

 આરોપી :- ભવરલાલ જમતારામજી દેવાસી મુળરહે સોલંકીવાસ સીવાના તા.સીવાના જી.બાડ મેર     (રાજસ્થાન) હાલરહે પાંડેસરા સનાતનનગર રૂમનં-૨ શૈલેષભાઇ ભરવાડના મકાનમાં ભાડેથી

 

 તપાસ કરનાર અધિ. :-શ્રી બી.પી.રજયા  પો.સ.ઇ. ગણદેવી પો.સ્ટે.

                   

 

બીલીમોરા પોલીસ સ્ટેશન   III ગુ.ર.નં- ર૮૮/૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ.૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ

મોજે- ઉંડાચ વાણીયા ફળીયા ત્‍હો.વિમલ હસમુખ પટેલના ધરની સામે આવેલ ખુલ્‍લા વાડામાં તા.ગણદેવી

૯/૬/૧૪ ક.૧/૦૦ 

૯/૬/૧૪ ક.૧/૪૫

 એવી રીતે છે કે,  ઉપર બતાવેલ તા.ટા.તથા જગ્યાએ આ કામના ત્‍હો. મજકુરોએ એકબીજાની મદદગારીથી વગર પાસ પરમીટે પરપ્રાંત બનાવટનો ઇગલીશ દારૂ વ્‍હીસ્‍કી તથા બિયરની કુલ બોટલ નંગ ૧૧ર૮ જેની કિમંત રુ.૭૪,૪૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ સગેવેગ કરતા પોલીસની રેઇડ જોઇ અંધારાનો લાભ લઇ નાસી જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :-  હે.કો.રવિન્‍દ્ર બાબુરાવ બ.નં.૧ર૯૦ નોકરી બીલીમોરા પો.સ્‍ટે.

 આરોપી :- વોન્‍ટેડ (૧) વિમલ હસમુખ પટેલ રહે-ઉંડાચ વાણીયા ફળીયા તા.ગણદેવી (ર) રાકેશ જેના પુરા નામઠામની ખબર નથી.

 તપાસ કરનાર અધિ. :-શ્રી એસ.બી. ગાવિત પોસઇ બીલીમોરા પો.સ્‍ટે.

 


 

બીલીમોરા પોલીસ સ્ટેશન   III ગુ.ર.નં- ર૯૩/૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫ એ.ઇ.૧૧૬(૨),૮૧ મુજબ

મોજે- આંતલીયા GIDC ના પાછળના ભાગે ખુલ્‍લી જગ્‍યામાં તા.ગણદેવી

૧૦/૬/૧૪ ક.૧/૪૫ 

૧૦/૬/૧૪ ક.૪/૧૦

 એવી રીતે છે કે,  ઉપર બતાવેલ તા.ટા.તથા જગ્યાએ આ કામના ત્‍હો. મજકુરોએ એકબીજાની મદદગારીથી વગર પાસ પરમીટે પરપ્રાંત બનાવટનો ઇગલીશ દારૂ વ્‍હીસ્‍કી તથા બિયરની કુલ બોટલ નંગ ૧૦૩ર જેની કિમંત રુ.૭૩,ર૦૦/- નો પ્રોહી મુદામાલ સગેવેગ કરતા પોલીસની રેઇડ જોઇ અંધારાનો લાભ લઇ નાસી જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :-  ASI મનુભાઇ મકનભાઇ બ.નં.૯૩૪ નોકરી બીલીમોરા પો.સ્‍ટે.

 આરોપી :- વોન્‍ટેડ (૧) સંદિપ જેના પુરા નામની ખબર નથી. રહે-વંકાલ વાણીયા તળાવ તા.ચીખલી જી.નવસારી (ર) બાપુ જેના પુરા નામઠામની ખબર નથી.

 તપાસ કરનાર અધિ. :-શ્રી એસ.બી. ગાવિત પોસઇ બીલીમોરા પો.સ્‍ટે.


 

અ નં

 પો સ્‍ટે તથા ગુ ર

નંબર

બનાવનુ સ્‍થળ

બનાવની તારીખ

ગુનો દાખલ તારીખ

બનાવની ટુંક વિગત

ફરીયાદી તથા તહોમતદારના નામ સરનામા તથા તપાસ કરનાર અધિP

વાંસદા પો.સ્‍ટે.             III-ગુ.ર.નં.૨૦૯/ર૦૧૪ પ્રોહી એક્ટ કલમ ૬૬(૧)B,૬૫AE,

૧૧૬(ખ), ૮૧ મુજબ

મોજે- રૂપવેલ ગામે મુહવડી ફળીયા, રૂપવેલ, સરકારી આવાસ નં.૪૦૩,તા.વાંસદા, જી.નવસારી 

ર૭/૫/૧૪ ક.ર૦/૩૦ 

ર૭/૫/૧૪ ક.રર/૩૦

એવી રીતે છે કે, ઉપર બતાવેલ તા.ટા. તથા જગ્યાએ આ કામના વોન્‍ટેડ ત્‍હો.મજકુરોએ એકબીજાની મદદગારીથી પોતાના કબજામાં વગર પાસ પરમીટે વિવિધ બ્રાન્‍ડની ઇગ્‍લીશ દારૂ તથા બીયરની બાટલી નંગ-૨૬૩૮ કિં.રૂ.૧,૮૧,૨૨૫/- નો મુદામાલ વગર પાસ પરમીટે રાખી પોલીસની રેઇડ જોઇ નાસી જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :- ASI લક્ષ્‍મણસિંહ અંદરસિંહ બ.નં.૧૦૮૬ આર.આર.સેલ સુરત વિભાગ સુરત

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 17-06-2014