હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

સાફલ્યા ગાથા  તા. ૦૪-૦૮-૨૦૧૪ થી ૦૩-૦૮-૨૦૧૪

મુદા નંબર ()

જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝુંબેશ.

·      વર્ષ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૪ના આજદિન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્‍યક્તિઓ શોધવા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇવનું આયોજન કરી સગા સબંધીનો  સંપર્ક કરી શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

·      ગુમ થયેલ બાળકોને શોધવા વેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php  ઉપર ગુમ થયેલાની એન્ટ્રી ડે ટુ ડે કરવામાં આવે છે તેમજ મળી આવતા બાળકોની રીકવરીની એન્‍ટ્રી પણ કરવામાં આવે છે.

·      અત્રેના જીલ્‍લાના બાકી રહેલ તમામ મીસીંગ ચાઇલ્‍ડ અંગેની માહિતી વેબસાઇટ પર અવનવુમાં મુકવામાં આવેલ છે.

·      પી.સી.આર. વાન ચીખલી, બીલીમોરા, નવાસરી ટાઉન વિસ્‍તાર, નવસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્‍તારમાં તાલીમ બધ્‍ધ્‍ ડ્રાયવરો તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરવાથી હેલ્‍પ મળી રહે.મુદા નંબર ()

·      શાળા/કોલેજમાં ચર્ચા/ડીબેટ, અવેરનેશ પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવ્યા હોય.

·    શાળા કોલેજોમાં ટ્રાફીક અવેરનશ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવે છે.

·      મહીલા અત્યાચાર રોકવા અંગે વિવિધ શાળા કોલેજોમાં સ્‍ત્રી અત્‍યાચાર અને માનવ વેપાર અંગેના અવેરનેસ કાર્યક્રમો કાયદાની કલમો, પ્રોજેકટર માફરતે પ્રેઝન્‍ટેશન ધ્‍વારા સમજ આપવામાં આવે છે.

·      સુરક્ષા સેતુ અંતર્ગત સ્ત્રી-સુરક્ષા અને સ્રી-સશક્તિકરણ સેમિનાર યોજવામાં આવે છે

·      શાળા-કોલેજમાં સેલ્ફ ડીફેન્‍સ પ્રોજેકટર મારફતે અવેરનસ કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે.

·         ટાટા સ્‍કુલ પર વિન્‍ટર રમોત્‍સવનુ આયોજન કરવામાં આવેલ તેમા વોલીબોલ, રસાખેંચ, દોડ, વિગેરે. 

·         સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત જીલ્‍લાની ૧૦ શાળામાં સ્‍ટુડન્‍ટ પોલીસ કેડેટ કોર્ષ શરુ કરવામાં આવેલ છે. જેમા ઇનડોર આઉટડોર કલાસ લેવામાં આવે છે. તેમજ કેમ્‍પનો આયોજન કરવામાં આવે છે.

 

મુદા નંબર ()

·      ટ્રાફીક અંગેના કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.

·     શાળા કોલેજોમાં અવેરનસ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવેલ છે.

·     પોલીસના માણસો અને પબલીક વચ્‍ચે ક્રિકેટ મેચ તેમજ કબડીની રમતોનુ આયોજન કરવામાં આવેલ.

·      ટ્રાફીક જનજાગૃતિ અંગે ડોકયુમેન્‍ટરી ફિલ્‍મ બનાવી ટ્રાફીકના નિયમો સાથેની જાહેર જગ્‍યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં  અવેરનશ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવેલ.

·     વારંવાર રોડ ઉપર ટ્રાફીક ડ્રાઇવ રાખી ટ્રાફીક અવરેનસ અંગેની સમજ આપવામાં આવે છે.

મુદા નંબર ()

·     ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ વિશિષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાં આવેલ છે ? 

·     નેશનલ હાઇવે નંબર ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ દરમ્‍યાન સેકટરવાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ રાખેલ રાખવામાં આવે છે.  હોટલો, ઢાબા, તેમજ વાહનોનું  ચેકીંગ સઘન બનાવવામાં આવેલ છે.

·     વારંવાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અવાવરુ જગ્યા, રેલવે સ્ટેશન, હોટલ ધાબા, વાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબંધી રાખવામાં આવેલ છે.   

·     ક્રાઇમ ઇન્‍સ્‍વેસ્‍ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેમિનાર યોજી ગુનાઓ અટકાવવા તેમજ ઇન્‍સ્‍વેસ્‍ટીંગમાં અવેરનસ આવે તે સારુ સેમિનારો યોજમાં આવે છે. ક્ષમતા વિકાસનું દરેક પોલીસ સ્‍ટેશન લેવલે આયોજન કરવામાં આવે છે.

·      દરિયાઇ સુરક્ષા માટે ધોલાઇ બંદર ખાતે તમામ માછીમારોને ભેગા કરી અવેરનશ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ.   

મુદા નંબર ()

·    અન્ય લોકહિતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો ..

·    સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કેમ્‍પનુ આયોજન કરવામાં આવે છે.

·    મહિલા સશકિતકરણ કાર્યક્રમના ભાગરુપે તા. ૦૧-૦૮-૧૪ થી ૧૫-૦૮-૨૦૧૪ સુધી પોલીસ સ્‍ટેશન વાઇઝ નારીને સશકત બનાવા , અત્‍મવિસ્‍વાસ, સ્‍વનિર્ભર, માનસીક શારિરીક રીતે તંદુરસ્‍ત બનાવવા માટે નારી સશકિતકરણ અલગ અલગ ડીફેન્‍સના કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે.

 


 

અ નં

 પો સ્‍ટે તથા ગુ ર નંબર

બનાવનુ સ્‍થળ

બનાવની તારીખ

ગુનો દાખલ તારીખ

બનાવની ટુંક વિગત

ફરીયાદી તથા તહોમતદારના નામ સરનામા તથા તપાસ કરનાર અધિP

નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે. થર્ડ ગુ.ર.નં.૭ર૧/૧૪ પ્રોહી એક્ટ કલમ- ૬૬(૧)બી, ૬પએઈ, ૧૧૬(ર),૮૧ મુજબ

મોજે-ગણેશ સિસોદ્રા ગામની સીમમાં કટારીયા મારૂતી મોટર્સની સામે ને.હા.નં.૮ ઉપર મુંબઈથી અમદાવાદના ટ્રેક ઉપર

૧૦/૮/૧૪ ક.૧૩/૩૦

૧૦/૮/૧૪ ક.૧૪/૧૫

એવી રીતે કે, આ કામના તહોદારોએ એકબીજાની મદદગારીથી હુન્‍ડાય સેન્‍ટ્રો કાર નંબરઃGJ-06-DB-2636 માં બિયર તથા વ્‍હીસ્‍કીની નાની મોટી બોટલો નંગ-૩પ૮ કિ.રૂ.૬૯,પ૦૦/- તથા પકડાયેલ આરોપીની અંગ ઝડતીમાંથી નોકીયા કંપનીનો મોબાઈલ ફોન કિ.રૂ.૧૦૦૦/- તથા સેન્‍ટ્રો કાર કિ.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્‍લે કિ.રૂ.૩,૭૦,પ૦૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે તહોમતદાર-૧ પકડાઈ જઈ તથા તહો.ર તથા ૩ નાઓએ મદદગારી કરી ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

ફરીયાદીઃ પંકજ મનહરભાઈ પટેલ, અ.પો.કો. બ.નં.૧૪૦૪ નોકરી-સર્કલ પોલીસ ઈન્‍સ્‍પેક્ટરની કચેરી નવસારી

આરોપીઃ (૧) રોહીત મારૂતી સાંવત, રહે.બલિકા જી.ઈ.બી. પાછળ, તા.વાપી. જી.વલસાડ (ર) ચંન્‍દ્રશેખર ઉર્ફે ચંદુ બાપના નામની ખબર નથી. રહે.ઉતરાણ રેલ્‍વે સ્‍ટેશન પાસે અમરોલી સુરત, (૩) ડી.જે.વાઈન સોપના માલીક રહે.નાની દમણ ભેસરોલ ચાર રસ્‍તા કોળી સમાજ પટેલની વાડી સામે

તપાસ કરનાર અમલદારઃ શ્રી ડી.એસ.સોની, સીની. પો.સ.ઈ. નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે.

 

નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે. થર્ડ ગુ.ર.નં.૭ર૦/૧૪ પ્રોહી.એક્ટ કલમ-૬૬(૧)બી, ૬પએઈ, ૧૧૬(ર), ૯૮,૯૯ મુજબ

મોજે-માનવ ઉત્‍થાન સેવા સમીતી શ્રી હંસકિર્તિધામ આશ્રમના પાછળના ભાગે ખુલ્‍લા પ્‍લોટમાં તા.જી.નવસારી

તા.૮/૮/૧૪ ક.૦૦/૪પ

તા.૮/૮/૧૪ ક.૧/૩પ

એવી રીતે કે, આ કામના તહો. મુકેશભાઈ દિલીપભાઈ રાઠોડ, રહે.કાલીયાવાડી ભુત ફળીયા તા.જી.નવસારીનાએ પોતાના કબજાની ઈક્કો મારૂતીવાન નંબરઃGJ-21-AH-5170 માં ઈગ્‍લીશ દારૂની વ્‍હીસ્‍કીની બાટલી નંગ-૩૪૩, જેની કિ.રૂ.રપ,૧પ૦ તથા ઈક્કો કારની કિ.રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્‍લે કિ.રૂ.૩,રપ,૧પ૦/- ના મુદ્દામાલ સાથે રાખી લઈ આવી પોલીસની રેઈડ જોઈ નાસી જઈ ગુનો કર્યા વિ.બાબત.

ફરીયાદીઃ અ.પો.કો. દિગ્‍વિજયસિંહ જગતસિંહ બ.નં.૧૩૬૧, નોકરી-નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે.

આરોપીઃ વોન્‍ટેડ મુકેશભાઈ દિલીપભાઈ રાઠોડ, રહે.કાલીયાવાડી ભુત ફળીયા તા.જી.નવસારી

તપાસ કરનારઃ સી.ની.પો.સ.ઈ.શ્રી ડી.એસ.સોની, નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે.

 

નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે.     III ગુ.ર.નં-૭૧૬/૧૪   પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫-એ.ઇ. ૧૧૬(૨),૮૧,૯૮,૯૯ મુજબ

મોજે- બોરીયાચ ટોલનાકા પાસે નવસારી જતા ને.હા.નં.૮ ઉપર તા.જી.નવસારી

૪/૮/ર૦૧૪ ક.ર૩/૦૦

૫/૮/ર૦૧૪ક.૦૦/૪૫

 એવી રીતે છે કે,  ઉપર બતાવેલ તા.ટા.તથા જગ્યાએ આ કામના આરોપીઓએ એકબીજાની મદદગારીથી પાસ પરમીટ વગર પોતાના કબજાની ટાટા ઝેનોના ગાડી નં.GJ-21-V-7326  માં વિદેશ દારૂ અલગ અલગ બ્રાન્‍ડની નાની મોટી ઇગ્‍લીશ દારૂની કુલ બોટલ નંગ ૩૮૧૬ જેની કિમંત ૪,૭ર,૮૦૦/- તથા ગાડીની કિમંત ૬,૦૦,૦૦૦/- તથા મોબાઇલ ફોન નંગ- ૧ કિમંત રુ.૫૦૦/- તથા પ્‍લાસ્‍ટીકના ખાલી કેરેટ નંગ-ર૬ જેની કિમંત રુ.ર૬૦૦/- મળી કુલ્‍લે કિમંત રુ.૧૦,૭૫,૯૦૦/- ના મુદામાલ સાથે વાહતુક કરી પોલીસની નાકાબંધી જોઇ ઉપરોકત ઝેનોન ગાડી સાથે સ્‍થળ ઉપર પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :- અ.પો.કો.મહેન્‍દ્રભાઇ જીલુભા બ.નં.૧૭ નોકરી આર.આર.સેલ સુરત વિભાગ સુરત

 આરોપી :- (૧)  લલીત કેશવકુમાર શાહુ રહે-કચીગામ દમણ (ર) વોન્‍ટેડ ભાવેશ જેના પુરા નામઠામ કે સરનામાનો ખબર નથી.

 તપાસ કરનાર અધિ. :-શ્રી ડી.એસ.સોની સી.પોસઇ નવસારી રૂરલ પો.સ્‍ટે

 

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 11-08-2014