હું શોધું છું

હોમ  |

સાફલ્યગાથા
Rating :  Star Star Star Star Star   

સાફલ્યા ગાથા  તા. ૦૧-૦૯-૨૦૧૪ થી ૦૭-૦૯-૨૦૧૪

મુદા નંબર ()

જો જીલ્લા શહેર કક્ષાએ કોઇ ખોવાયેલ બાળકો માટે ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલ હોય, કે અન્ય સારી કામગીરી માટે ઝુંબેશ.

·      વર્ષ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૪ના આજદિન સુધીના ગુમ થયેલ બાળકો/વ્‍યક્તિઓ શોધવા અંગે મીસીંગ ડ્રાઇવનું આયોજન કરી સગા સબંધીનો  સંપર્ક કરી શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

·      ગુમ થયેલ બાળકોને શોધવા વેબસાઇટ http:/ trackthemissingchild.gov.in/ missing/ index.php  ઉપર ગુમ થયેલાની એન્ટ્રી ડે ટુ ડે કરવામાં આવે છે તેમજ મળી આવતા બાળકોની રીકવરીની એન્‍ટ્રી પણ કરવામાં આવે છે.

·      અત્રેના જીલ્‍લાના બાકી રહેલ તમામ મીસીંગ ચાઇલ્‍ડ અંગેની માહિતી વેબસાઇટ પર અવનવુમાં મુકવામાં આવેલ છે.

·      પી.સી.આર. વાન ચીખલી, બીલીમોરા, નવાસરી ટાઉન વિસ્‍તાર, નવસારી રુરલ, જલાલપોર વિસ્‍તારમાં તાલીમ બધ્‍ધ્‍ ડ્રાયવરો તેમજ પોલીસ કર્મચારીઓ મુકી શરુ કરી ૧૦૦ નંબર પર કોલ કરવાથી હેલ્‍પ મળી રહે.મુદા નંબર ()

·      શાળા/કોલેજમાં ચર્ચા/ડીબેટ, અવેરનેશ પ્રોગ્રામ ચલાવવામાં આવ્યા હોય.

·    શાળા કોલેજોમાં ટ્રાફીક અવેરનશ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવે છે.

·      મહીલા અત્યાચાર રોકવા અંગે વિવિધ શાળા કોલેજોમાં સ્‍ત્રી અત્‍યાચાર અને માનવ વેપાર અંગેના અવેરનેસ કાર્યક્રમો કાયદાની કલમો, પ્રોજેકટર માફરતે પ્રેઝન્‍ટેશન ધ્‍વારા સમજ આપવામાં આવે છે.

·      સુરક્ષા સેતુ અંતર્ગત સ્ત્રી-સુરક્ષા અને સ્રી-સશક્તિકરણ સેમિનાર યોજવામાં આવે છે

·      ગતિશીલ ગુજરાત અન્‍વયે શાળા કોલેજોમાં અવેરનસ કાર્યક્રમો ડીફેન્‍સ તાલીમ, વૃક્ષરોપણ, રાયફલ શુટીંગ, વિગેરે કાર્યકોમ કરવામાં આવેલ છે. 

·         સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી અંતર્ગત જીલ્‍લાની ૧૦ શાળામાં સ્‍ટુડન્‍ટ પોલીસ કેડેટ કોર્ષ શરુ કરવામાં આવેલ છે. જેમા ઇનડોર આઉટડોર કલાસ લેવામાં આવે છે. તેમજ કેમ્‍પનો આયોજન કરવામાં આવે છે.

 

મુદા નંબર ()

·      ટ્રાફીક અંગેના કાર્યક્રમો હાથ ધરવામાં આવેલ હોય.

·     શાળા કોલેજોમાં અવેરનસ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવેલ છે.

·     પોલીસના માણસો અને પબલીક વચ્‍ચે ક્રિકેટ મેચ તેમજ કબડીની રમતોનુ આયોજન કરવામાં આવેલ.

·      ટ્રાફીક જનજાગૃતિ અંગે ડોકયુમેન્‍ટરી ફિલ્‍મ બનાવી ટ્રાફીકના નિયમો સાથેની જાહેર જગ્‍યાઓ તેમજ શાળા કોલેજોમાં  અવેરનશ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવેલ.

·     વારંવાર રોડ ઉપર ટ્રાફીક ડ્રાઇવ રાખી ટ્રાફીક અવરેનસ અંગેની સમજ આપવામાં આવે છે.

મુદા નંબર ()

·     ગુનાઓ અટકાવવા કોઇ વિશિષ્ટ કામગીરી/સ્ટ્રેટેજી અપનાવવામાં આવેલ છે ? 

·     નેશનલ હાઇવે નંબર ઉપર નાઇટ રાઉન્ડ દરમ્‍યાન સેકટરવાઇઝ ક્રોસ પેટ્રોલીંગ રાખેલ રાખવામાં આવે છે.  હોટલો, ઢાબા, તેમજ વાહનોનું  ચેકીંગ સઘન બનાવવામાં આવેલ છે.

·     વારંવાર કોમ્બીંગ નાઇટ રાખી શક પડતા ઇસમો, અવાવરુ જગ્યા, રેલવે સ્ટેશન, હોટલ ધાબા, વાહન ચેકીંગ તેમજ નાકાબંધી રાખવામાં આવેલ છે.   

·     ક્રાઇમ ઇન્‍સ્‍વેસ્‍ટીંગ અંગે પોલીસના માણસોને સેમિનાર યોજી ગુનાઓ અટકાવવા તેમજ ઇન્‍સ્‍વેસ્‍ટીંગમાં અવેરનસ આવે તે સારુ સેમિનારો યોજમાં આવે છે. ક્ષમતા વિકાસનું દરેક પોલીસ સ્‍ટેશન લેવલે આયોજન કરવામાં આવે છે.

·      દરિયાઇ સુરક્ષા માટે ધોલાઇ બંદર ખાતે તમામ માછીમારોને ભેગા કરી અવેરનશ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ.   

મુદા નંબર ()

·    અન્ય લોકહિતની બાબતો જે લોકોના તુરતજ ધ્યાન પર આવે તેવી બાબતો ..

·    સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીના ભાગરુપે એસ.પી.સી. ના બાળકોને વિવિધ પ્રકારની તાલીમ કેમ્‍પનુ આયોજન કરવામાં આવે છે.

·    મહિલા સશકિતકરણ કાર્યક્રમના ભાગરુપે પોલીસ સ્‍ટેશન વાઇઝ નારીને સશકત બનાવા , અત્‍મવિસ્‍વાસ, સ્‍વનિર્ભર, માનસીક શારિરીક રીતે તંદુરસ્‍ત બનાવવા માટે નારી સશકિતકરણ અલગ અલગ ડીફેન્‍સના કાર્યક્રમો કરવામાં આવે છે.

 


 

દેશી દારૂ માટે ૧૫૦૦૦/- તથા વિદેશી દારૂ માટે ૨૫૦૦૦/- થી ઉ૫૨ના પ્રોહી-જુગા૨ના ર૫,૦૦૦/- કે તેથી વધુના કેસોની વિગત નવસારી જીલ્લો

નવસારી જીલ્‍લો

અ નં

 પો સ્‍ટે તથા ગુ ર નંબર

બનાવનુ સ્‍થળ

બનાવની તારીખ

ગુનો દાખલ તારીખ

બનાવની ટુંક વિગત

ફરીયાદી તથા તહોમતદારના નામ સરનામા તથા તપાસ કરનાર અધિP

ગણદેવી  પો.સ્‍ટે.     થર્ડ III ગુ.ર.નં-૬૦૪/૧૪           પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫-એ.ઇ.૧૧૬(૨),૯૯ મુજબ

મોજે- ગણદેવી નવસારી નાકાપાસે ચાર રસ્‍તા તા.ગણદેવી

૫/૯/ર૦૧૪ ક.૧૮/૦૦  થી ક.૧૯/૦૦

૫/૯/ર૦૧૪ક.૧૯/૩૦

 એવી રીતે છે કે,  ઉપર બતાવેલ તા.ટા.તથા જગ્યાએ આ કામના આરોપીએ  પાસ પરમીટ વગર પોતાના કબજાની સ્‍વીફટ ગાડી નં.GJ-15-7072 માં વિદેશ દારૂ અલગ અલગ બ્રાન્‍ડની નાની મોટી ઇગ્‍લીશ દારૂની કુલ બોટલ નંગ ૩૮૦ જેની કિમંત ર૭,૬૫૦/- તથા ગાડીની કિમંત ,૦૦,૦૦૦/- મળી કુલ્‍લે કિમંત રુ.ર,ર૭,૬૫૦/- ના મુદામાલ સાથે પકડાઇ જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :-  પો.કો.રાજેનદ્ર લીલા નોકરી ગણદેવી પો.સ્‍ટે.

 આરોપી :- સુરેન્‍દ્રસીંગ મજીતસીંગ અરોરા રહે-દમણ મસાલચોક મંછાની ચાલ મુળ રહે- હારનીયા તા.પનસમેલ જી.બડવાની મધ્‍યપ્રદેશ

 તપાસ કરનાર અધિ. :- શ્રી બી.પી.રજયા સી.પોસઇ ગણદેવી પો.સ્‍ટે.

જલાલપોર પો.સ્‍ટે.      III ગુ.ર.નં-૧૧૦૧/૧૪ પ્રોહી એકટ કલમ ૬૬(૧)બી,૬૫-એ.ઇ. ૧૧૬(૨) મુજબ

મોજે- મહુવર મરોલી બજાર મરોલી રેલ્‍વે સ્‍ટેશનની બાજુમાં આવેલ આવકાર કોમ્‍પલેક્ષની બાજુમાં તા.જલાલપોર

૩/૯/ર૦૧૪ ક.૧૩/૩૫

૩/૯/ર૦૧૪ ક.૧૫/૪૦

 એવી રીતે છે કે,  ઉપર બતાવેલ તા.ટા.તથા જગ્યાએ આ કામના વોન્‍ટેડ ત્‍હો.એ પોતાના કબજામાં પાસ પરમીટ વગર પરપ્રાંત બનાવટની ઇગલીશ દારૂ વ્‍હીસ્‍કી તથા ટીન બિયરની નાની મોટી બોટલો નંગ ૩૬૪ જેની કિમંત રુ.ર૬,ર૪૦/- ની રાખી પોલીસને દુરથી જોઇ મુદામાલ મુકી નાસી જઇ ગુનો કર્યા વિગેરે બાબત.

 ફરીયાદી :- પો.કો.રાજેન્‍દ્રભાઇ કરશનભાઇ બ.નં.ર૪૦ નોકરી મરોલી આ.પો.જલાલપોર પો.સ્‍ટે.

 આરોપી :- વોન્‍ટેડ આશાબેન W/O  દયાળભાઇ છનીયાભાઇ ટંડેલ રહે- બોરસી માછીવાડ મંદિર ફળીયા તા.જલાલપોર જી.નવસારી

 તપાસ કરનાર અધિ. :-  શ્રી એસ.બી. વસાવા પોસઇ જલાલપોર પો.સ્‍ટે.

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, ફાયર બ્રિગેડ, સારવાર

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ

Last updated on 08-09-2014